Home Blog Page 7

ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 26 ตัว แบ่งเป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว ซึ่งการท่องจำตัวอักษรจัดเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยสำหรับเด็ก ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ

 ตัวอักษร 26 ตัว ในภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

A อ่านว่า เอ

B อ่านว่า บี

C อ่านว่า ซี

D อ่านว่า ดี

E อ่านว่า อี

F อ่านว่า เอฟ

G อ่านว่า จี

H อ่านว่า เอช

I อ่านว่า ไอ

J อ่านว่า เจ

K อ่านว่า เค

L อ่านว่า แอล

M อ่านว่า เอ็ม

N อ่านว่า เอ็น

O อ่านว่า โอ

P อ่านว่า พี

Q อ่านว่า คิว

R อ่านว่า อาร์

S อ่านว่า เอส

T อ่านว่า ที

U อ่านว่า ยู

V อ่านว่า วี

W อ่านว่า ดับเบิล ยู

X อ่านว่า เอกซ์

Y อ่านว่า วาย

Z อ่านว่า แซด หรือ ซี (ภาษาอังกฤษแบบบริติซออกเสียงว่า แซด ,ส่วนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันออกเสียงว่า ซี)

ในตัวอักษรทั้ง 26 ตัว มีที่เป็นสระอยู่ 5 ตัว ได้แก่ A E I O U  นอกไปจากนี้อีก 21 ตัว เป็นพยัญชนะทั้งหมด

สำหรับท่านที่ต้องการสอนบุรหลานให้ท่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อความสนุกและเพลิดเพลิน อาจจะใช้วิธีร้องเป็นเพลง ตามคลิปวีดีโอข้างล่างนี้ ก็เป็นอีกวิธีที่ได้ผลเร็ว ช่วยให้เด็กไม่เบื่อ

ชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรค การอ่านคติประจำใจ ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราได้ทั้งความรู้ทางภาษาและกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา

ถ้อยคำที่สวยงามและให้แง่คิด ที่เราเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนนี้ มาจากบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้กล่าวแสดงทัศนคติของตนเองออกมา หากเราสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดให้ใกล้เคียงกับพวกเขาได้ เราก็จะเข้าใกล้ความสำเร็จตามไปด้วยเช่นกัน

คติประจําใจ ภาษาอังกฤษ

คติประจำใจภาษาอังกฤษ

“Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.”
รับผิดชอบชีวิตของคุณ รู้ว่าคุณคือผู้ที่ต้องนำตนเองไปในที่ซึ่งคุณต้องการ ไม่ใช่คนอื่น– Les Brow

The best time to plant a tree is twenty-five years ago. The second best time is today.
เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้ คือ 25 ปีที่ผ่านมาแล้ว . เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้ต้นที่สองคือวันนี้

“Its hard to wait around for something you know might never happen; but its harder to give up when you know its everything you want.”
มันยากที่จะรอคอยสิ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันยากยิ่งกว่าที่จะยอมแพ้ในเมื่อคุณรู้ว่ามันคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”
คุณมีเพียงชีวิตเดียว แต่ถ้าคุณใช้มันถูกต้อง ครั้งเดียวก็เกินพอ― Mae West

 “Everything you can imagine is real.”
ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้ คือ ความจริง ― Pablo Picasso

 “In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.”
เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ความปราถนาที่จะประสบความสำเร็จต้องยิ่งใหญ่กว่าความกลัวล้มเหลว– Bill Cosby

 When you lose something, it just means that you deserve better. be patient.
เมื่อคุณสูญเสียบางสิ่ง มันหมายความว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า อดใจไว้

 Everything has beauty, but not everyone can see.
ทุกสิ่งงดงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น –Confucius

The only way to do great work is to love what you do.
หนทางเดียวในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ คือ รักในสิ่งที่คุณทำ –Steve Jobs

 Remember no one can make you feel inferior without your consent.
จำไว้ว่า ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยโดยปราศจากความยินยอมของคุณ –Eleanor Roosevelt

 It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
มันไม่สำคัญว่าคุณไปช้าเพียงใด ตราบใดที่คุณไม่หยุด –Confucius

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”
อย่าเดินหลังฉัน ฉันไม่อาจนำ อย่าเดินหน้าฉัน ฉันไม่อาจตาม เพียงแค่เดินข้างฉันและเป็นเพื่อนของฉัน― Albert Camus

การนับเลขเป็นพื้นฐานของการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อของ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาควรที่จะฝึกนับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษให้ได้ก่อน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การคำนวนเลขและการนับที่มากขึ้น

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ

1-100 ภาษาอังกฤษ

one อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง
two อ่านว่า ทู แปลว่า สอง
three อ่านว่า ธรี แปลว่า สาม
four อ่านว่า โฟร์ แปลว่า สี่
five
อ่านว่า ไฟว์ แปลว่า ห้า
six อ่านว่า ซิกซฺ แปลว่า หก
seven อ่านว่า เซฟวฺ เวิน แปลว่า เจ็ด
eight อ่านว่า เอท แปลว่า แปด
nine อ่านว่า ไนน แปลว่า เก้า
ten อ่านว่า เท็น แปลว่า สิบ

eleven อ่านว่า อิเล็ฟเวิน แปลว่า สิบเอ็ด
twelve อ่านว่า ทเวลฟฺ แปลว่า สิบสอง
thirteen อ่านว่า เธอร์ทีน แปลว่า สิบสาม
fourteen อ่านว่า โฟร์ทีน แปลว่า สิบสี่
fifteen อ่านว่า ฟิฟทีน แปลว่า สิบห้า
sixteen อ่านว่า ซิคซฺทีน แปลว่า สิบหก
seventeen อ่านว่า เซฟวฺเวินทีน แปลว่า สิบเจ็ด
eighteen  อ่านว่า เอททีน แปลว่า สิบแปด
nineteen อ่านว่า ไนนทีน แปลว่า สิบเก้า
twenty
  อ่านว่า ทเวนที แปลว่า ยี่สิบ

twenty-one  อ่านว่า ทเวนที วัน แปลว่า ยี่สิบเอ็ด
twenty-two  อ่านว่า ทเวนที ทู แปลว่า ยี่สิบสอง
twenty-three อ่านว่า ทเวนที ธรี แปลว่า ยี่สิบสาม
twenty-four อ่านว่า ทเวนที โฟร์ แปลว่า ยี่สิบสี่
twenty-five อ่านว่า ทเวนที ไฟว แปลว่า ยี่สิบห้า
twenty-six อ่านว่า ทเวนที ซิคซฺ แปลว่า ยี่สิบหก
twenty-seven อ่านว่า ทเวนที เซฟวฺเวิน แปลว่า ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight อ่านว่า ทเวนที เอท แปลว่า ยี่สิบแปด
twenty-nine อ่านว่า ทเวนที ไนน แปลว่า ยี่สิบเก้า
thirty อ่านว่า เธอร์ที แปลว่า สามสิบ

thirty-one  อ่านว่า เธอร์ที วัน แปลว่า สามสิบเอ็ด
thirty-two  อ่านว่า เธอร์ที ทู แปลว่า สามสิบสอง
thirty-three อ่านว่า เธอร์ที ธรี แปลว่า สามสิบสาม
thirty-four อ่านว่า เธอร์ที โฟร์ แปลว่า สามสิบสี่
thirty-five อ่านว่า เธอร์ที ไฟว แปลว่า สามสิบห้า
thirty-six อ่านว่า เธอร์ที ซิคซฺ แปลว่า สามสิบหก
thirty-seven อ่านว่า เธอร์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สามสิบเจ็ด
thirty-eight อ่านว่า เธอร์ที เอท แปลว่า สามสิบแปด
thirty-nine อ่านว่า เธอร์ที ไนน แปลว่า สามสิบเก้า
forty อ่านว่า โฟว์ที แปลว่า สี่สิบ

forty-one  อ่านว่า โฟว์ที วัน แปลว่า สี่สิบเอ็ด
forty-two  อ่านว่า โฟว์ที ทู แปลว่า สี่สิบสอง
forty-three อ่านว่า โฟว์ที ธรี แปลว่า สี่สิบสาม
forty-four อ่านว่า โฟว์ที โฟร์ แปลว่า สี่สิบสี่
forty-five อ่านว่า โฟว์ที ไฟว แปลว่า สี่สิบห้า
forty-six อ่านว่า โฟว์ที ซิคซฺ แปลว่า สี่สิบหก
forty-seven อ่านว่า โฟว์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สี่สิบเจ็ด
forty-eight อ่านว่า โฟว์ที เอท แปลว่า สี่สิบแปด
forty-nine อ่านว่า โฟว์ที ไนน แปลว่า สี่สิบเก้า
fifty อ่านว่า ฟิฟที แปลว่า ห้าสิบ

fifty-one  อ่านว่า ฟิฟที วัน แปลว่า ห้าสิบเอ็ด
fifty-two  อ่านว่า ฟิฟที ทู แปลว่า ห้าสิบสอง
fifty-three อ่านว่า ฟิฟที ธรี แปลว่า ห้าสิบสาม
fifty-four อ่านว่า ฟิฟที โฟร์ แปลว่า ห้าสิบสี่
fifty-five อ่านว่า ฟิฟที ไฟว แปลว่า ห้าสิบห้า
fifty-six อ่านว่า ฟิฟที ซิคซฺ แปลว่า ห้าสิบหก
fifty-seven อ่านว่า ฟิฟที เซฟวฺเวิน แปลว่า ห้าสิบเจ็ด
fifty-eight อ่านว่า ฟิฟที เอท แปลว่า ห้าสิบแปด
fifty-nine อ่านว่า ฟิฟที ไนน แปลว่า ห้าสิบเก้า
sixty อ่านว่า ซิกซฺที แปลว่า หกสิบ

sixty-one  อ่านว่า ซิกซฺที วัน แปลว่า หกสิบเอ็ด
sixty-two  อ่านว่า ซิกซฺที ทู แปลว่า หกสิบสอง
sixty-three อ่านว่า ซิกซฺที ธรี แปลว่า หกสิบสาม
sixty-four อ่านว่า ซิกซฺที โฟร์ แปลว่า หกสิบสี่
sixty-five อ่านว่า ซิกซฺทีไฟว แปลว่า หกสิบห้า
sixty-six อ่านว่า ซิกซฺที ซิคซฺ แปลว่า หกสิบหก
sixty-seven อ่านว่า ซิกซฺที เซฟวฺเวิน แปลว่า หกสิบเจ็ด
sixty-eight อ่านว่า ซิกซฺที เอท แปลว่า หกสิบแปด
sixty-nine อ่านว่า ซิกซฺที ไนน แปลว่า หกสิบเก้า
seventy อ่านว่า เซฟวฺเวินที แปลว่า เจ็ดสิบ

seventy-one  อ่านว่า เซฟวฺเวินที วัน แปลว่า เจ็ดสิบเอ็ด
seventy-two  อ่านว่า เซฟวฺเวินที ทู แปลว่า เจ็ดสิบสอง
seventy-three อ่านว่า เซฟวฺเวินที ธรี แปลว่า เจ็ดสิบสาม
seventy-four อ่านว่า เซฟวฺเวินที โฟร์ แปลว่า เจ็ดสิบสี่
seventy-five อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไฟว แปลว่า เจ็ดสิบห้า
seventy-six อ่านว่า เซฟวฺเวินที ซิคซฺ แปลว่า เจ็ดสิบหก
seventy-seven อ่านว่า เซฟวฺเวินที เซฟวฺเวิน แปลว่า เจ็ดสิบเจ็ด
seventy-eight อ่านว่า เซฟวฺเวินที เอท แปลว่า เจ็ดสิบแปด
seventy-nine อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไนน แปลว่า เจ็ดสิบเก้า
eighty  อ่านว่า เอททีแปลว่า แปดสิบ

eighty-one  อ่านว่า เอทที วัน แปลว่า แปดสิบเอ็ด
eighty-two  อ่านว่า เอทที ทู แปลว่า แปดสิบสอง
eighty-three อ่านว่า เอทที ธรี แปลว่า แปดสิบสาม
eighty-four อ่านว่า เอทที โฟร์ แปลว่า แปดสิบสี่
eighty-five อ่านว่า เอทที ไฟว แปลว่า แปดสิบห้า
eighty-six อ่านว่า เอทที ซิคซฺ แปลว่า แปดสิบหก
eighty-seven อ่านว่า เอทที เซฟวฺเวิน แปลว่า แปดสิบเจ็ด
eighty-eight อ่านว่า เอทที เอท แปลว่า แปดสิบแปด
eighty-nine อ่านว่า เอทที ไนน แปลว่า แปดสิบเก้า
ninety  อ่านว่า ไนนที แปลว่า เก้าสิบ

ninert-one  อ่านว่า ไนนที วัน แปลว่า เก้าสิบเอ็ด
ninert-two  อ่านว่า ไนนที ทู แปลว่า เก้าสิบสอง
ninert-three อ่านว่า ไนนที ธรี แปลว่า เก้าสิบสาม
ninert-four อ่านว่า ไนนที โฟร์ แปลว่า เก้าสิบสี่
ninert-five อ่านว่า ไนนที ไฟว แปลว่า เก้าสิบห้า
ninert-six อ่านว่า ไนนที ซิคซฺ แปลว่า เก้าสิบหก
ninert-seven อ่านว่า ไนนที เซฟวฺเวิน แปลว่า เก้าสิบเจ็ด
ninert-eight อ่านว่า ไนนที เอท แปลว่า เก้าสิบแปด
ninert-nine อ่านว่า ไนนที ไนน แปลว่า เก้าสิบเก้า
one hundred  อ่านว่า วัน ฮันเดร็ด แปลว่า หนึ่งร้อย

สำหรับเด็ก ๆ ที่กำลังฝึกท่องเลข 1- 100 ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสนุก และความสามารถในการจำ สามารถเลือกใช้วิธีการร้องเป็นเพลงได้ตามคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

เป็นถ้อยคำที่หวานแหววมากในการจะเรียกใครสักคนว่า ที่รัก จะต้องเป็นแฟน หรือสามีภรรยากัน ถึงจะเรียกกันเช่นนี้ คำว่าที่รัก ภาษาอังกฤษ มีหลายคำที่สามารถใช้แทนกันได้

ที่รัก ภาษาอังกฤษ

ที่รักภาษาอังกฤษ

 

dear

อ่านว่า เดียร์ แปลว่า ที่รัก ,แฟน

honey

หลายคนคงคุ้นความหมายของคำนี้ที่แปลว่าน้ำผึ้ง แต่ขณะเดียวกันก็ให้เรียกคนรักได้อีกด้วยในความหมายว่า “ที่รัก”

 

Darling

แปลว่า ที่รัก ,ขวัญใจ ,ทูนหัว

 

Sweetheart

สวีทฮาร์ท แปลว่า สุดที่รัก , ที่รัก เป็นอีกคำว่าที่ใช้เรียกแฟนของเรา ซึ่งสามารถพูดได้ว่า my sweetheart หมายถึง สุดที่รักของฉัน

ใครได้ฟังก็คงชุ่มชื่นหัวใจเลยทีเดียว

 

ท่านใดที่มีแฟนแล้ว ก็ลองนำคำว่าที่รักเหล่านี้ไปใช้เรียกคนรักของคุณ รับรองได้ว่า เขาต้องรู้สึกได้ถึงความหวานที่คุณมีให้ ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างอบอุ่น อ่อนหวานตลอดเวลา

การบอกราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนถือเป็นการอวยพรให้อีกฝ่ายได้พักผ่อนอย่างมีความสุข ซึ่งคำว่าฝันดีในภาษาอังกฤษก็เป็นอีกคำที่ถูกใช้บ่อยเช่นเดียวกับคำภาษาไทย

บอกฝันดี ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร

ฝันดีภาษาอังกฤษ

sweet dreams

sweet แปลว่า หวาน ส่วน dream แปลว่า ฝัน ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว ก็คือ ฝันหวาน หมายถึงฝันดี นั่นเอง

 

good night

กู๊ดไนท์ เป็นคำที่ได้ยินกันบ่อยมากที่สุด ในการบอกลาผู้อื่นไปเข้านอน

 

sleep tight

มีความหมายว่า ราตรีสวัสดิ์

 

don’t let the bedbugs bite

ที่มาของประโยคนี้ มาจากแมลงที่ชื่อว่า bedbugs ในต่างประเทศ ซึ่งมักจะอยู่ตามที่นอน หากโดนกัดเข้าก็จะเป็นรอยแผลแดง

เนื่องจากในต่างประเทศมีแมลงชนิดนี้เยอะ จึงกลายเป็นคำกล่าวอวยพรก่อนเข้านอนไปเลยว่า don’t let the bedbugs bite ซึ่งก็หมายถึงอย่าปล่อยให้ bedbugs กัด นั่นเอง

 

 sleep well

หมายถึง หลับให้สบาย ซึ่งก็คือคำอวยพรให้อีกฝ่ายนอนหลับอย่างมีความสุข ไม่มีฝันร้าย

 

จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคำมากกมายที่ใช้บอกลาก่อนนอน ซึ่งมีความหมายไปในทางเดียวกันในการกล่าวราตรีสวัสดิ์ คือ อวยพรให้ผู้ฟังหลับสบาย ฝันดี

หากคุณต้องการสร้างความประทับให้คนที่รัก หรือเพื่อนสนิท ก็สามารถนำคำเหล่านี้ไปใช้สนทนาได้

 

คำพูดของคนสำคัญหรือบุคคลนิรนามที่เฉียบแหลม ช่วยเตือนสติและให้แง่คิดดี ๆ ต่อผู้ฟังและผู้อ่านได้ คำคมความรักภาษาอังกฤษจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาที่ทำให้เราจดจำโครงสร้างประโยค แล้วก็ยังทำให้เราได้ข้อคิดดี ๆ ไปปรับใช้กับเรื่องความรักของเราได้อีกด้วย

คำคมความรักภาษาอังกฤษ

ข้างล่างนี้ คือ ตัวอย่างคำคมเพราะ ๆ ซึ้ง ๆ ที่เรารวบรวมนำมาให้อ่าน ซึ่งประกอบไปด้วยคำภาษาอังกฤษ และคำแปลไทย ทั้งนี้การแปลเป็นไทยไม่ได้แปลตรงตัวแบบ 100% เพื่อให้เกิดความไพเราะที่คนไทยเข้าใจได้ง่าย

คำคมความรักภาษาอังกฤษ

Love is not about the beauty of a person, it’s about the beauty of the relationship.
ความรักไม่เกี่ยวกับความงามของบุคคล มันเป็นเรื่องความงามของความสัมพันธ์

Loving someone who doesn’t love you is like waiting for a ship at the airport.
รักคนที่ไม่ได้รักคุณก็เหมือนกับรอเรือที่สนามบิน

 Distance is just a test to see how far love can travel
ระยะทางเป็นเพียงการทดสอบเพื่อดูว่ารักสามารถเดินทางไปได้ไกลเท่าไร

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love .
เราเสียเวลากับการมองหาคนรักที่สมบูรณ์แบบ แทนที่จะสร้างรักที่สมบูรณ์แบบ โดย Tom Robbins

Love is always open arms. If you close your arms about love you will find that you are left holding only yourself.
รักคือการอ้าแขนไว้เสมอ ถ้าคุณหุบแขนเกี่ยวกับความรัก คุณจะพบว่า คุณเหลือแต่ตัวเองไว้กอดเท่านั้น โดย Leo Buscaglia

Love means finding the beauty in someone’s imperfections..
รักหมายถึงการค้นพบความงามในความไม่สมบูรณ์แบบของใครบางคน

Pleasure of love lasts but a moment. Pain of love lasts a lifetime.
สุขของความรักคงอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เจ็บของความรักคงอยู่ตลอดชีวิต.

A wise girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left.
ผู้หญิงฉลาด จูบแต่ไม่รัก ฟังแต่ไม่เชื่อ และจากไปก่อนจะโดนทิ้ง โดย Marilyn Monroe

 In dreams and in love there are no impossibilities.
ในฝันและในรัก ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

You don’t marry someone you can live with – you marry the person who you cannot live without
คุณไม่ควรแต่งงานกับคนที่คุณสามารถอยู่ด้วย คุณควรแต่งงานกับคนที่คุณไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเค๊า

Loving someone and having them love you back is the most precious thing in the world.
รักใครสักคนแ้ล้วได้ความรักกลับมาคือสิ่งมีค่าที่สุดในโลก

Pure love is a willingness to give without a thought of receiving anything in return.
รักแท้คือความเต็มใจที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

 Perhaps it is our imperfections that make us so perfect for one another.
บางทีมันเป็นเพราะความที่เราไม่สมบูรณ์แบบ ที่ทำให้เราสมบูรณ์แบบสำหรับใครอีกคน

กวีไทยแต่งบทกลอนไพเราะมากมาย กลอนภาษาอังกฤษที่แต่งโดยนักประพันธ์ต่างชาติก็มีความสวยงามทางภาษาที่ไม่แพ้กัน ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาหลายท่านซึ่งเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน จึงใช้วิธีจำบทกลอนที่ชื่นชอบ ซึ่งก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งในการฝึกภาษาที่ดีมาก

บทกลอนรักภาษาอังกฤษ

กลอนรักภาษาอังกฤษ

As long as my hearts is yours, and yours is mine ตราบใดที่หัวใจของฉันเป็นของคุณ และหัวใจของคุณเป็นของฉัน
Our love will always accept anything and never decline รักของเราจะรับได้ทุกสิ่งและไม่ลดลง
Our beautiful hearts have combined into whole หัวใจที่งดงามของเรารวมกัน
And in this heart you’ll find two loving souls และในหัวใจดวงนี้คุณจะพบวิญญาณแห่งความรัก 2 ดวง

 

You appear and my heart beats faster คุณปรากฎกาย หัวใจของฉันเต้นรัว
You look at me and I blush, คุณมองมาที่ฉัน ฉันเขินอาย
You smile at me and I melt, คุณยิ้มให้ฉัน ฉันแทบละลาย
You talk to me and I can hardly breathe,  คุณคุยกับฉัน ฉันแทบหยุดหายใจ
You touch me and everything around me fades, คุณสัมผัสฉัน ทุกสิ่งรอบฉันจางหาย
You kiss me and I feel I could fly, คุณจูบฉัน ฉันรู้สึกเหมือนบินได้
You hold me and I know that I love you. คุณกอดฉัน และฉันรู้ว่าฉันรักคุฯ
You and I คุณกับฉัน

 

I miss the touch of your hand in mine. ฉันคิดถึงสัมผัสของมือคุณ
Your love warms me like the morning sunshine. ความรักของคุณอบอุ่นเหมือนดังแสงอาทิตย์ยามเช้า
I miss your breath on my ear as we embrace. ฉันคิดถึงลมหายใจของคุณที่หูฉันเมื่อเราโอบกอด
I miss the softness of your cheek when I touch your face. ฉันคิดถึงแก้มนุ่มของคุณเมื่อฉันสัมผัสใบหน้า
I miss your everything, your love is sublime. ฉันคิดถึงทุก ๆ สิ่งของคุณ  ความรักของคุณดีที่สุด

 

I see you in my dreams at night ฉันเห็นคุณในฝันยามค่ำคืน
I feel you when I close my eyes ฉันรู้สึกถึงคุณเมื่อฉันหลับตา
your love flows within my veins รักของคุณไหลในเส้นเลือดฉัน
your memories etched within my brain. ความทรงจำของคุณฝังไว้ในสมองของฉัน

คำศัพท์กลุ่มแรกที่เว็บไซต์ siameng.com นำมาสอนให้กับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนภาษาได้ทราบกันก็คือ คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน ซึ่งทั่วโลกต่างก็ใช้ปฏิทินรูปแบบสากลแบบเดียวกันที่หนึ่งปีมีสิบสองเดือน (มกราคม  ธันวาคม)

คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษ

January (แจ๊นยุอะริ) คือ เดือน มกราคม
February (เฟ๊บบุอะริ) คือ เดือน กุมภาพันธ์
March (มาช) คือ เดือน มีนาคม
April   (เอ๊พรัล) คือ เดือน เมษายน
May (เม) คือ เดือน พฤษภาคม
June (จูน) คือ เดือน มิถุนายน
July (จูลาย) คือ เดือน กรกฏาคม
August (ออกัสท์) คือ เดือน สิงหาคม
September (เซ็พเท็มเบอะ) คือ เดือน กันยายน
October (อ็อคโท๊เบอะ) คือ เดือน ตุลาคม
November (โนเว๊มเบอะ) คือ เดือน พฤศจิกายน
December  (ดิเซ๊มเบอะ) คือ เดือน ธันวาคม