Home สนทนาภาษาอังกฤษ สงบสติอารมณ์ ภาษาอังกฤษ

สงบสติอารมณ์ ภาษาอังกฤษ

คำว่าสงบสติอารมณ์ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ใจเย็น ๆ ในภาษาอังกฤษ ที่เรารู้จักกันดี คือ calm down แต่ก็ยังมีอีกหลายคำซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกัน หรือคล้ายกัน เราลองมาดูรายละเอียดพร้อมกัน

สงบสติอารมณ์ภาษาอังกฤษ

ความจริงแล้วคำว่า calm down หรือ สงบสติอารมณ์ มักจะใช้สำหรับบอกคนที่ขาดสติ ให้กลับมาควบคุมอารมณ์ให้ใจเย็น (ยากเหลือเกินที่คนซึ่งโกรธจะทำได้)

Calm down and tell us what’s going on.
สงบสติอารมณ์ และบอกพวกเราว่าเกิดอะไรขึ้น

Cool off หรือ Cool down แปลว่า สงบสติอารมณ์ เช่นกัน หรือ หายโกรธ เช่น
Leave her to cool off and then talk to her.
ปล่อยให้เธอสงบอารมณ์ก่อน (หายโกรธ) จากนั้นค่อยคุยกับเธอ

Don’t worry แปลว่าอย่ากังวล
หากเราพบว่าเพื่อนของเราไม่สบายใจ มีความกังวลใจอยู่ ก็อาจจะปลอบให้เขาสบายใจขึ้นได้ด้วย การบอกว่า อย่ากังวล พร้อมทั้งบอกเหตุผลในการปลอบใจ

Keep cool แปลว่า ใจเย็น ซึ่งก็คือการ สงบใจ ควบคุมอารมณ์นั่นเอง
If Jenny could just keep cool before a race, she could probably win.
ถ้าเจนนี่สามารถควบคุมอารมณ์ก่อนการแข่งขัน บางทีเธออาจชนะได้