Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 คำศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings) ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย

20 คำศัพท์เกี่ยวกับการประชุม (Meetings) ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย

สำหรับคนที่ทำงานในบริษัทต่างชาติ ซึ่งต้องประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ควรที่จะศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยเฉพาะเอาไว้บ้าง

คำศัพท์การประชุมภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เรื่องการประชุมภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อย

A.G.M. อักษรย่อ แปลว่า การประชุมทั่วไปประจำปี Annual General Meeting

A.O.B. อักษรย่อ มาจากคำว่า any other business หมายถึง เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุเป็นหัวข้อในหลักในประชุม มักเป็นรายการสุดท้ายในวาระการประชุม

absent แปลว่า ขาดประชุม

agenda แปลว่า ระเบียบวาระการประชุม

apologies แปลว่า รายการในวาระการประชุมที่แจ้งให้ทราบว่าใครไม่ได้เข้าร่วมประชุม และแสดงความขอโทษที่ไม่ได้เข้าร่วม

ballot แปลว่า การออกเสียงรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ลงคะแนนในกระดาษ ซึ่งโดยมากเป็นการออกเสียงในทางลับ

casting vote แปลว่า มติชี้ขาด ซึ่งโดยมากแล้วประธานการประชุมจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด เมื่อคะแนนโหวตสองฝ่ายเท่ากัน

chairman แปลว่า ประธานการประชุม

conference แปลว่า การประชุม เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการสำหรับการอภิปราย

conference call แปลว่า ประชุมสายโทรศัพท์ เป็นการโทรศัพท์คุยกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยที่แต่ละคนอยู่คนละสถานที่

consensus หมายถึง ข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับจากการประชุม

decision แปลว่า การตัดสิน หมายถึง ข้อสรุปที่จะทำบางสิ่ง

item แปลว่า เรื่อง หมายถึง แต่ละหัวข้อที่อภิปราย เช่นเดียว รายการในกำหนดการประชุม

matters arising แปลว่า เรื่องที่เกิดขึ้น(จากการประชุมครั้งก่อน) หมายถึง รายการในวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่ามีข้อสรุปอย่างไรบ้าง

minutes แปลว่า รายงานการประชุม

proxy vote แปลว่า การออกคะแนนเสียงระบบตัวแทน โดยสมาชิกมอบอำนาจให้ตัวแทนไปลงคะแนน

show of hands แปลว่า ยกมือเพื่อแสดงความเห็นในการลงคะแนน

unanimous เป็นเอกฉันท์ คือ ทุกคนมีข้อสรุปแบบเดียวกัน

video conference คือ การประชุมต่างสถานที่ แต่สามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียงด้วยระบบดาวเทียม , อินเตอร์เน็ต

vote คือ การออกเสียง ลงคะแนน เพื่อหาข้อสรุป