Home เขียนภาษาอังกฤษ การเขียน resume ภาษาอังกฤษ

การเขียน resume ภาษาอังกฤษ

resume คือ ประวัติย่อ ซึ่งใช้ในการสมัครงาน เพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัทได้พิจารณาว่าคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงานเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือไม่

ปัจจุบันหลายบริษัทในประเทศไทยนิยมให้ผู้สมัครงานเขียน resume เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบทักษะทางด้านภาษาไปด้วย นอกจากนั้นบางบริษัทยังมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ จึงจำเป็นต้องเขียน resume ด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

วิธีเขียน  resume ภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าเราจะเลือกใช้แบบฟอร์มของ resume แบบไหนก็ตาม ส่วนประกอบที่เราต้องเขียน ล้วนแล้วก็เหมือนกัน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) ประกอบไปด้วย
ชื่อ นามสกุล , ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์

2. ประวัติการศึกษา (education history)

3. ประวัติการทำงาน (employment history)
ตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ผ่านมา

4. คุณสมบัติหรือทักษะ พิเศษ (special qualifications or skills) เช่น
ความสามารถด้านภาษา , คอมพิวเตอร์

5. ผู้อ้างอิง (your references)

6. เงินเดือนที่คาดหวัง (Salary Requirements)

ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันให้เห็นชัดเจน ว่า resume ในแบบฟอร์มที่เป็นสากลนั้น มีลักษณะอย่างไร

ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ

วิธีเขียน resume ภาษาอังกฤษ

 

มีด้วยกัน 2 หน้ากระดาษ ใครที่กำลังหาอยู่ว่าจะเขียนประวัติย่อสมัครงานอย่างไร สามารถใช้แบบฟอร์มข้างบนนี้ เป็นตัวอย่างในการเขียนได้ แต่อย่าลืมเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นของตัวเราเองทั้งหมดด้วยหละ